Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Voetzorg de Vrije Voet en de cliënt waarop Voetzorg de Vrije Voet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Voetzorg de Vrije Voet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens het Bedrijfshandboek en de geldende Richtlijnen.

Afspraken
De cliënt
dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, te melden aan Voetzorg de Vrije Voet. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetzorg de Vrije Voet de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetzorg de Vrije Voet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag voor de behandeling berekenen.
Voetzorg de Vrije Voet dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Samenvattend: Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Voetzorg de Vrije Voet vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per Bankieren App te voldoen, of achteraf binnen 14 dagen per bankoverschrijving.

Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur, dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL40 ABNA 0415 8647 39 t.n.v. J.M. van de Beek, te Amersfoort, onder vermelding van het factuurnummer. Na de 2e herinnering zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Uw privacy
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:
1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
Voortvloeiend uit deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt nieuwe Europese Wetgeving inzake privacy.  Hiervoor dient ook Voetzorg de Vrije Voet een privacy policy te hebben. Voetzorg de Vrije Voet verklaart dat de inspanningen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn verricht.

Klik hier voor de privacy policy van Voetzorg de Vrije Voet

Klik hier voor het Toestemmingsformulier Privacybeleid Persoonsgegevens.

In het Toestemmingsformulier leest u wat voor gegevens Voetzorg de Vrije Voet voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling van u vastlegt. Tevens is dit het formulier dat u wordt verzocht te ondertekenen voor akkoord, alvorens de eerste behandeling kan plaatsvinden. U kunt ook met een deel van de inhoud akkoord gaan, zolang het oordeel van Voetzorg de Vrije Voet geen belemmering vormt voor goede uitvoering van de behandeling.  

De AVG-wet geeft cliënt recht op inzage in eigen dossier,  geeft cliënt recht op rectificatie, recht op vergetelheid (en dan zal Voetzorg de Vrije Voet betreffende gegevens uit de systemen verwijderen), recht om akkoord gaan met registratie van een deel van de gegevens die genoemd worden op het formulier, recht op kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing, recht op overdraagbaarheid van gegevens, cliënt  heeft recht op bezwaar. Bij niet akkoord gaan of indien cliënt gebruik maakt van recht op beperking van verwerking van gegevens, is het aan Voetzorg de Vrije Voet om te beoordelen of verantwoorde behandeling kan plaatsvinden.

Persoonsgegevens
De cliënt voorziet Voetzorg de Vrije Voet vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetzorg de Vrije Voet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetzorg de Vrije Voet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Voetzorg de Vrije Voet zal gegevens van de cliënt nooit op enigerlei wijze verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Voetzorg de Vrije Voet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt heeft onder andere het recht tot inzage in het cliëntdossier wat Voetzorg de Vrije Voet over de cliënt bijhoudt. Dit dient de cliënt vooraf aan te geven, zodat Voetzorg de Vrije Voet zeker kan stellen dat de cliënt uitsluitend inzage krijgt in de eigen gegevens.

Geheimhouding

Voetzorg de Vrije Voet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Voetzorg de Vrije Voet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Voetzorg de Vrije Voet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Voetzorg de Vrije Voet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetzorg de Vrije Voet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Voetzorg de Vrije Voet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetzorg de Vrije Voet meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan
Voetzorg de Vrije Voet. Voetzorg de Vrije Voet dient de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Voetzorg de Vrije Voet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, of anderszins doen wat in haar vermogen ligt om het probleem op te lossen , tenzij de cliënt schriftelijk laat weten hiervan af te zien. Daarnaast is het goed om te weten dat Voetzorg de Vrije Voet door te zijn aangesloten bij ProVoet automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Indien wij er niet uit zouden komen biedt u dit als klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

De cliënt accepteert dat Voetzorg de Vrije Voet niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door negeren van advies gegeven door Voetzorg de Vrije Voet: de cliënt verklaart zich ervan bewust te zijn zelf ook verantwoordelijkheid te dragen voor het welslagen van behandelingen en voor de gevolgen van de behandelingen waar dat de cliënt kan worden aangerekend.

Gedrag en veiligheid
De cliënt dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
Voetzorg de Vrije Voet het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Slechts bij uitzondering is het toegestaan dat een tweede persoon de cliënt vergezeld. De begeleidende persoon dient in dat geval de totale tijd die voor de cliënt wordt uitgetrokken in de behandelruimte aanwezig te blijven. Omwille van veiligheid mogen kinderen niet in de praktijk aanwezig zijn als zij slechts meekomen met ouder of begeleider. Voorts zijn huisdieren in de praktijk niet toegestaan, evenals roken.

Indien de cliënt zich niet houdt aan deze voorwaarden, kan Voetzorg de Vrije Voet de cliënt de toegang weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

Recht
Op elke overeenkomst tussen
Voetzorg de Vrije Voet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Contact:

Voetzorg de Vrije Voet
Jolanda van de Beek
Sagenlaan 3
3813 WK Amersfoort
06-4375 1799
info@vrijevoet-pedicure.nl
www.vrijevoet-pedicure.nl